Vi jobber bærekraftig

Bærekraft er en sentral del av vår virksomhet og er integrert i vårt daglige arbeid. For Benders er det viktig å ta for seg bærekraftsarbeidet fra et bredt perspektiv, og vi deler derfor bærekraft inn i sosial, økologisk og økonomisk bærekraft.

Sosial bærekraft handler om menneskers levekår og inkluderer et likeverdig og likestilt samfunn der mennesker lever et godt liv, uten urettferdige forskjeller. Du skal ha mulighet til å utvikle deg, tilegne deg kunnskap og ha forutsetninger for god helse.

Økologisk bærekraft beskriver ofte det som setter rammen eller ligger til grunn for de to andre områdene for bærekraft; sosial og økonomisk bærekraft. Det handler om jordens økosystem og å opprettholde dens ønskede funksjoner på lang sikt, for eksempel produksjon av mat og energi, tilførsel av rent vann m.m.

Økonomisk utvikling er et middel for å oppnå økologisk og sosial bærekraft uten å påvirke dem negativt.

Åpenhetsloven

Den nye åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og mange av de kriteriene som ligger til grunn i loven jobber vi allerede aktivt med i vårt arbeid innenfor områdene sosial, økologisk og økonomisk bærekraft.

Benders Norge er opptatt av bærekraftig produksjon og etisk handel. Derfor forplikter alle våre leverandører å følge Benders Norge sine etiske retningslinjer (Code of Conduct)

Benders Norge gjennomfører årlige risikovurderinger for alle produkter, bransjer og land vi driver handel med. Dette brukes som grunnlag for aktsomhetsvurderinger.

Rapporten i forbindelse med aktsomhetsvurderingene vi har gjort, finner du her (PDF document, 3,1 MB).