Kasutustingimused

Benders veebiportaal koosneb erinevatest Bendersi poolt hallatavatest veebilehtedest. Portaal on teile kättesaadav tingimusel, et nõustute kõigi allpool olevate kasutustingimustega. Sama kehtib ka meie teistel lehekülgedel/selle portaali lehekülgedel toodud tingimuste kohta. Kasutades Benders veebiportaali kinnitate ühtlasi, et nõustute kõigi käesoleva lepingu punktide ja tingimustega. Benders jätab endale õiguse tingimusi ette teatamata muuta.

Lingid teistele veebilehtedele

Benders portaal võib sisaldada linke teistele veebilehtedele (“lingid”). Benders ei ole nimetatud veebilehti kontrollinud ja seetõttu ei ole Benders ka vastutav nimetatud veebilehtede sisu eest. See hõlmab eranditult ka linke kõikidele teistele välistele veebilehtedele. Sarnaselt sellele ei ole Benders vastutav andmete eest, mis on välistelt veebilehtedelt kantud üle käesolevale veebilehele. See kehtib eranditult igas vormis üle kantud andmetele (kahjulik kood viiruse vormis jms). Benders pakub neid linke vaid teenusena kasutajale. Nimetatud linkide lisamine EI TÄHENDA, et Benders jagaks mistahes arvamusi, mida nimetatud veebilehtedel või nende kasutajate poolt on väljendatud või millele on viiidatud.

Kuritarvitus ja ebaseaduslik kasutamine

Benders veebiportaali kasutades lubate ja kinnitate Benders 'ile, et ei kasuta Benders veebilehte ühelgi viisil, mis on vastuolus Rootsi seadustega või käesoleva veebilehe kasutustingimustega. Ühelgi juhul ei tohi te Benders veebilehte kasutada viisil, mis võib Benders veebilehte kahjustada, deaktiveerida või üle koormata või häirida teiste kasutajate külastusi Benders veebiportaali või nende tööd nimetatud portaaliga. Te ei või omada juurdepääsu või püüda omada juurdepääsu materjalile, millele juurdepääsuks Benders veebiportaalis ei ole teil vastavat luba.

Kommunikatsiooniteenuste kasutamine

Benders veebiportaal võib sisaldada teadetetahvleid, vestlusvõimalusi, uudisgruppe, foorumeid, personaalseid veebilehti, kalendreid ja teisi kommunikatsioonifunktsioone. Need funktsioonid on tehtud kättesaadavaks eesmärgiga suhelda avalikkusega nii suuremates kui ka väiksemates gruppides. Veebilehe kasutaja nõustub kasutama nimetatud kommunikatsiooniteenuseid vastavalt eeskirjadele, mis kehtivad konkreetsele teenusele. Te nõustute:

  • mitte ühelgi tingimusel rikkuma teiste seaduslikke õigusi.
  • avalikult mitte üles laadima ja/või levitama mistahes ebasobivat materjali või infot.
  • mitte üles laadima faile või muud materjali, mis on kaitstud omandiõigustega, mis ei kuulu teile, või mille üleslaadimiseks te ei ole nimetatud õiguste omanikult luba küsinud.
  • mitte üles laadima faile või muud materjali, mis võib kahjustada teiste arvuteid.
  • mitte teavitama teisi kasutajaid, reklaamima ega muul moel otsima viise kaupade või teenuste müümiseks.
  • mitte teostama uuringuid/küsitlusi ja/või olema mistahes viisil seotud kettkirjade, püramiidskeemide ja muu taolisega.
  • mitte laadima alla ühtegi faili, mille osas te teate või peaksite teadma, et seda ei tohi autoriõiguste tõttu levitada.

Benders 'il ei ole kohustust kommunikatsioonitegevusi jälgida. Benders 'il on siiski õigus nimetatud kommunikatsioonitegevuste käigus avaldatud materjali lugeda ja hinnata. Benders jätab endale õiguse tõkestada juurdepääs nimetatud materjalile ning need ilma etteteatamata eemaldada.

Benders jätab endale õiguse igal ajal avaldada ja väljastada vajalikku infot riigile ja mistahes ametiasutustele. Meie kommunikatsiooniteenustes olev info ei ole Benders 'i poolt heaks kiidetud. Samas ei anna Benders ka luba nimetatud info olemasoluks. Nimetatud põhjustel ei võta Benders mistahes vastutust seoses kommunikatsiooniteenustega ega mistahes otsese või kaudse juhtumi eest, mis võib tuleneda nimetatud teenustes osalemisest. Administraatoritel ja kasutajatel ei ole lubatud rääkida ega infot jagada Benders 'i nimel. Administraatorite ja kasutajate vaated ei ole tingimata kooskõlas Benders 'i vaadete ja hoiakutega.

Reservatsioonid ja lahtiütlus

Benders veebilehe kaudu kättesaadav info, tarkvara ja teenused võivad sisaldada vigu. Benders ei võta endale mistahes vastutust Benders kodulehel olevate vigade ega nendest tulenevate tagajärgede eest. Kontakt: webmaster@benders.se.

Eemaldamine/välistamine

Benders jätab endale õiguse ette teatamata peatada teie juurdepääs Benders veebilehele ja sellega seotud teenustele. Käesolevaga nõustute teie kui veebilehe külastaja, kasutaja või liige käesolevate tingimustega. Käesolevate tingimuste rikkumine võib kaasa tuua eemaldamise veebilehelt ja raskemal juhul ka õigusmeetmete rakendamise vastavalt Rootsi ja rahvusvahelistele seadustele.

Autoriõigused ja info kaubamärkide kohta

Kogu Benders veebilehe sisu on kaitstud Bendersi ja/või tema partnerite autoriõigustega (2015). Kõik õigused kaitstud.

Kaubamärgid

Siin mainitud nimed ja kaubamärgid võivad olla vastava omaniku kaubamärgid. Kõik õigused kaitstud Benders poolt.
Autoriõigus 2015, Benders