Dränerande marksten för klimatet

Pågående klimatförändringar skapar utmaningar för ett samhälle i utveckling. Genom att bygga dränerande markstensbeläggningar minskar vi risken för översvämningar och föroreningar i dagvattnet, samtidigt som vi gör miljön en stor tjänst.

Den ökade mängden nederbörd som de pågående klimatförändringarna för med sig leder till att översvämningar blir allt vanligare i vårt samhälle. Nuvarande dagvattensystem har nått gränsen för hur mycket vatten det kan ta hand om. Därför måste vi börja bygga städer på ett annat sätt.

Se vår film när Bender Delta Drain utsätts för stora vattenmängder.

Vad är dränerande marksten?

Dränerande markstensbeläggningar innebär att man anlägger ytor med genomsläppliga markstenar, som inte genererar lika mycket avrinning. Dränerande marksten är helt enkelt en sten med extra bra dränerande egenskaper.

Varför behöver vi dränerande marksten?

Städernas förtätning ökar ytavrinningen, minskar naturliga avrinningsområden och grönområden, samt ökar påfrestningarna på dagvattensystemet. Med traditionell byggteknik i kombination med förändring i klimatet riskerar vi dock att förvärra situationen. Traditionella konstruktioner förlorar normalt bärighet vid närvaro av vatten vilket är anledningen till att så täta material som möjligt tidigare har använts. Detta har påverkat olika typer av växtlighet negativt och gjort det mycket svårt för dem att etablera sig.

Genom att bygga med dränerande marksten kan vi bygga en infrastruktur som kan svälja långt större mängder nederbörd än dagens system. Det beror på att dränerande markstensbeläggningar både kan fördröja och magasinera stora mängder dagvatten i själva konstruktionen istället för att leda ner i brunnar, samtidigt som de renar dagvattnet från föroreningar.

Hur fungerar dränerande marksten?

Att anlägga markstensytor med dränerande marksten har samma bärighet som traditionella markstenar. Tack vare den dränerande markstenens smarta form kan man anlägga markstensytor som infiltrerar regnvattnet genom stenen och ned i konstruktionen. Här fördröjs och renas dagvattnet på ett naturligt sätt innan det förs vidare till dagvattensystemet eller bildar nytt grundvatten.

Dessutom bibehålls vattenbalansen mellan luft och mark på en naturlig nivå, därför bidrar inte dränerande markstensbeläggningar till ”Heat Island”-effekten som en tät, mörk asfaltbeläggning gör.

Det räcker dock inte med en dränerande marksten, hela konstruktionen måste vara anpassad för att kunna ta emot stora flöden av vatten. Läs mer i Svensk Markbetongs handbok Fördröjning av dagvatten med dränerande markstensbeläggningar.

Fördelar med dränerande marksten?

Det finns många fördelar med att använda dränerande markstensbeläggning som byggmetod. Framförallt gör man miljön en stor tjänst tack vare stenens och överbyggnadens konstruktion som fördröjer och renar regnvattnet innan det förs vidare till dagvattensystem eller bildar nytt grundvatten.

Med dränerande marksten kan man också skapa en helt plan yta utan brunnar och i många fall även utan dräneringsledningar eller ytliga vattenvägar, vilket ger mycket låga byggkostnader. Dessutom är plana ytor utan fall en bra lösning när man behöver stapla på höjden, till exempel vid hamnar och lager.

  • Fördröjer och dämpar flödestoppar
  • Avlastar dagvattensystemet
  • Minskar risken för skador på bebyggelse
  • Eliminerar kvarstående vatten på ytan
  • Bidrar till grundvattenbildning
  • Renar dag- och grundvatten
  • Avlastar reningsverk
  • Samma bärighet som traditionella konstruktioner
  • Komplement till dagvattensystemet

I vårt sortiment av dränerande marksten hittar du Bender Gräsarmeringssten Drain, Bender Siena Drain, Bender Bas Drain, Bender Delta Drain och Bender Gräsarmeringsplatta Drain. Dessutom kommer fler nyheter senare i vårt Drain sortiment.

Mer information går att läsa i vår broschyr Dränerande marksten (PDF-dokument, 2,8 MB).